ای دوست ز شهر ما

ای دوست ز شهر ما، ناگه به سفر رفتی

صفحه اشعار