با من صنما دل یک دله کن

با من صنما، دل یک دله کن

صفحه اشعار 

شعر:مولانا:دیوان شمس ۲۰۹۵

ملودی: نامعلوم

با من صنما٬ دل یک دله کن

گر سر ننهم٬ آنگه گله کن

مجنون شده ام٬ از بهر خدا

زان زلف خوشت٬ یک سلسله کن

*سی پاره به کف٬ در چله شدی

سی پاره منم٬ ترک چله کن

*مجهول مرو٬ با غول مرو

زنهار سفر٬ با قافله کن

———–

ای مطرب دل٬ زان نغمه خوش

این مغز مرا٬ پرمشغله کن

ای زهره و مه٬ زان شعله رو

دو چشم مرا٬ دو مشعله کن

*ای موسی جان٬ چوپان شده ای

بر طور برا٬ ترک گله کن

*نعلین ز دو پا٬ بیرون کن و رو

در دشت طوی٬ پا آبله کن

———–

با من صنما٬ دل یک دله کن

گر سر ننهم٬ آنگه گله کن

ETP: Slow 6-8, # 60