بسکه شدم سالها

بسکه شدم سالها، معتکف کوی دوست

صفحه اشعار