رو سر بنه به بالین

رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن

صفحه اشعار