عید نمیدهد فرح

عید نمیدهد فرح، بی نظر هلال تو

صفحه اشعار