آمده ام که تا به خود

آمده ام که تا به خود٬ گوش کشان کشانمت

صفحه اشعار