آمده ام که تا به خود

آمده ام که تا به خود٬ گوش کشان کشانمت

صفحه اشعار


      آمده-ام-که-تا-به-خود