ای برده اختیارم

ای برده اختیارم٬ تو اختیار مایی

صفحه اشعار