ای برده اختیارم

ای برده اختیارم٬ تو اختیار مایی

صفحه اشعار


      ای-برده-اختیارم