ای پادشه خوبان

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

صفحه اشعار