بده آن باده نوشین

بده آن باده نوشین که من از نوش تو مستم

صفحه اشعار