بده آن باده نوشین

بده آن باده نوشین که من از نوش تو مستم

صفحه اشعار


      بده-آن-باده-نوشین-۱