عیسی جان را از زمین

عیسی جان را از زمین، فوق ثریا می کشی

صفحه اشعار