قصد جفاها نکنی

قصد جفاها نکنی٬ ور بکنی با دل من

صفحه اشعار


      قصد-جفاها-نکنی