قصد جفاها نکنی

قصد جفاها نکنی٬ ور بکنی با دل من

صفحه اشعار