مردان خدا پرده پندار دریدند

با من صنما، دل یک دله کن

صفحه اشعار


      مردان-خدا-پرده-پندار-دریدند-1