مردان خدا پرده پندار دریدند

با من صنما، دل یک دله کن

صفحه اشعار