مردان خدا

مردان خدا پرده پندار دریدند

صفحه اشعار


      مردان-خدا-پرده-پندار-دریدند