مملکت شاه عشق

مملکت شاه عشق، جز دل درویش نیست

صفحه اشعار


      مملکت-شاه-عشق