پوشیده چون جان میروی

پوشیده چون جان میروی٬ اندر میان جان من

صفحه اشعار