چون شوم خاک رهش

چون شوم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من

صفحه اشعار